top of page

De PTCN is opgericht op 1 juni 1989 als niet-notariële vereniging. In 2021 is dat gewijzigd door het wel als notariële vereniging op te richten. Hieronder staat die akte.

 

0001[1].jpg
0002[1].jpg
0003[1].jpg
0004[1].jpg
0005[1].jpg
0006[1].jpg
0007[1].jpg
Hieronder staan de oude -niet meer geldige- Statuten:
Op 01/06/1989 hebben Dhr. R. Horemans, Dhr N. Zirks, Dhr. G. Heinink opgericht de vereniging "Puch en Tomosclub Nederland", waarvan de statuten luiden als volgt:

Art.1 NAAM EN ZETEL

1. de vereniging draagt de naam PUCH EN TOMOS CLUB NEDERLAND, en wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. De vereniging is gevestigd te Breda.

Art.2. DOEL
De vereniging heeft ten doel het behartigen van materiële en immitariële belangen van de leden welke verband houden met het bezitten, het verzamelen, het onderhouden, het restaureren en het gebruiken van:
PUCH type MS          Tomos type standaard  

VS                               tour de luxe

MV                              supersport
DS                               2L/E
X30                             3 L/E
VZ                               4L/E

MC                              4L GL
R50/60
 
RAP/Amstel types met een puch motorblok. Een en ander in de ruimste zin. Voor toelating  van niet genoemde modellen beslist het bestuur.
 
Art.3. MIDDELEN
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. Het houden van vergaderingen;
b. Het onderhouden van contacten met regionale, nationale dan wel internationale verenigingen en instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel;
c. Het vertegenwoordigen van de leden in daarvoor in aanmerking komende rechtspersonen;
d. Het bevorderen van overleg met gemeentelijk, provinciale, landelijke en andere overheden;
e. Het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden;
f. Het uitgeven van een cluborgaan;
g. Alle andere middelen die tot verwezelijking van het doel kunnen bijdragen.
 
Art.4. LIDMAATSCHAP
1. De vereniging wordt gevornd door:
a. leden;
b. buitegwone leden;
c. ereleden.
2. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die met het doel van de vereniging instemmen en die beschikken over een Puch of Tomos bromfiets als beschreven in Art.2.
3. Buitengewone leden zijn zij die niet beschikken over een Puch of Tomos als omschreven in Art.2., de statuten onderschrijven en de vereniging willen steunen.
4. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door b de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot erelid zijn benoemd.
5. Toelating tot de vereniging wordt verkregen voor leden bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel, door aanmelding bij het bestuur van de vereniging.
Bij weigering van toelating als lid door het bestuur staat beroep open op de algemene ledenvergadering, waarin over het toelaten als lid van die persoon uitspraak kan worden gedaan.
 
Art.5. GEVOLGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Door de aanvaarding of voortzetting van het lidmaatschap van de vereniging erkennen de leden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten, genomen en te nemen besluiten.
 
Art.6. BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
1. het lidmaatschap eindigt door:

a. Opzegging door het lid tegen het einde van het verenigingsjaar per brief of mail* aan het bestuur van de vereniging; dan wel door niet-betaling van een volgend jaar*;
b. Overlijden;
c. Opzegging namens de vereniging of ontzetting door de algemene ledenvergadering wegens handelingen in strijd met de statuten of reglementen of wettig genomen besluiten van de vereniging. Opzegging of ontzetting moet per aangetekende brief en met reden omkleed aan het betrokken lid wordt medegedeeld.
2. Een lid heeft ingeval van opzegging namens de vereniging recht op beroep op de algemene ledenvergadering. Het beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden na de verzending van de aangetekende brief waarbij het besluit tot opzegging is medegedeeld.
3. Opzegging van een lid wegens wanbetaling geschiedt automatisch na het verstrijken van de daarvoor aangegeven betalingstermijn en wordt schriftelijk of per mail medegedeeld.
4. Met het verlies van lidmaatschap verliest het lid alle aan het lidmaatschap verbonden rechten.

* Op grond van jurisprudentie is een mailbrief gelijkgesteld aan een brief en hierin sinds 2013 verwerkt. Op grond van gewijzigde wetgeving loopt een lidmaatschap niet meer oneindig door, maar moet jaarlijks worden gevraagd aan het lid of hij nog tegen betaling lid wil blijven. Daarom is de opzegtermijn vervallen en uit de statuten gehaald.

 
Art.7. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden  en buitengewone leden toegang met stemrecht.
2. Ereleden hebben toegang, maar zijn niet stemgerechtigd.

3. De algemene ledenvergadering wordt minstens éénmaal per jaar door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen door een uitnodiging aan alle stemgerechtigde leden met vermelding van plaats, datum en tijd en de te bespreken onderwerpen. Dit dient tenminste veertien dagen  voor de vergadering te geschieden.
4.  Het bestuur is verplicht op verzoek van tenminste één tiende der stemgerechtigde leden een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
Wanneer het bestuur aan een zodanig verzoek binnen twee kalendermaanden geen gevolg geeft, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van een buitengewone ledenvergadering over te gaan.

5. De algemene ledenvergadering heeft beslissingsbevoegdheid over alle zaken die de vereniging betreft, en kan het bestuur ten alle tijde verantwoording over het gevoerde beleid vragen.
6. De algemene ledenvergadering besluit met meerderheid van de aanwezige  stemgerechtigde leden.
 
Art.8. HET BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel twee leden.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur kan uit haar midden een vice-voorzitter aanwijzen. Deze functie is verenigbaar met het secretariaatsschap of het penningmeesterschap.
3. De voorzitter en de leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar, zij zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een schema van aftreden van bestuursleden op.
4. Het bestuur is belast met besturen van de vereniging. Het brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden, doet rekening en verantwoording van het gevoerde financiële beleid en dient de begroting in voor het volgende jaar.
5. Het bestuur kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan, echter slechts na machtiging door de algemene leden vergadering en binnen het doel van de vereniging.
 
Art.9. VERTEGENWOODIGING
De voorzitter kan tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.
 
Art.10. GELDMIDDELEN
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie, donaties, erfstellingen, legaten of andere inkomsten.

 
Art.11. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Ter uitvoering van de statuten kan de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement  zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het verenigingsrecht van het burgerlijk wetboek.

 
Art.12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
1. De algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging aan de orde komt moet minstens dertig dagen van tevoren door het bestuur bekend worden gemaakt.

2. Wijzigingen van de statuten kunnen alleen worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 5o, boek 2 van het burgerlijk wetboek is de vereniging ontbonden indien het doel van de vereniging wordt gewijzigd.
4. De bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding geschied door het bestuur.
 
Art.13. OPRICHTING
De vereniging is opgericht op 01/06/1989, voor onbepaalde tijd.
 
Art.14.
Bij de oprichting van de vereniging bestaat het bestuur uit:
1. R. Horemans
2. N. Zirks
3. G. Heinink
4. M. van Dijk
5. A. Verhoeven
 
Art.15. SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 
                                      ==========HUISHOUDELIJK REGLEMENT==========
 
Art. 1 Lid van de P.T.C.N. kunnen zijn personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die in het bezit zijn van een rijwiel als genoemd in art.2 van de statuten.
Art. 2 De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden die de P.T.C.N. het lidmaatschap stelt. Bij het niet aanvaarden als lid heeft de betrokkenen het recht om hier tegen in beroep te gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Art. 3 Aanvaarding van het lidmaatschap houdt erkenning van de doelstelling  van de P.T.C.N. in, zoals beschreven in art. 2 van de statuten.

Art. 4 Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. Overlijden.
b. Schriftelijke opzegging aan de secretaris, uiterlijk een maand voorafgaand aan het volgend verenigingsjaar.
c. Door vervallenverklaring, na schorsing door de tuchtcommissie.
Schorsing zou plaats kunnen vinden in het geval van:
1. Handelen in strijd met de belangen van de P.T.C.N. of haar leden.
2. Wangedrag, waaronder wordt verstaan het in gevaar brengen of aantasten van de goede naam van de P.T.C.N.
3. Het bestuur/tuchtcommissien stelt de betrokkene onverwijld schriftelijk in kennis . Beroep hiertegen is mogelijk via  de eerstvolgende ledenvergadering.
Art. 5 De jaarlijkse contributie wordt door het bestuur vastgesteld en dient op de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.
Art. 6 Donateurs zijn natuurlijke personen, doe belang stellen in het doel en streven van de P.T.C.N. Zij zijn een jaarlijkse donatie verschuldigd, welke tenminste gelijk is aan de jaarlijkse contributie.
Art. 7 Begunstigers kunnen worden natuurlijke of rechtspersonen die de P.T.C.N. geldelijk steunen met een jaarlijkse bijdrage van 25 euro of een gift ineens van 150 euro.
Art. 8 Het bestuur van de P.T.C.N. bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel twee bestuursleden, zoals vastgesteld in art. 8.1. van de statuten.
Art. 9 De voorzitter, secretaris en penningmeester en eventuele bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering gekozen, zoals genoemd in art. 8.1 van de statuten. Verdere functies in het bestuur worden door het bestuur benoemd. 
Alle bestuursleden worden voor een periode van drie jaar aangesteld, daarna zijn zij afgetreden, doch terstond herkiesbaar.
Als tenminste tien leden, wiens namen niet op de kandidatenlijst voorkomen, dit wensen kunnen andere kandidaten voorgesteld worden.

Art. 10 In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt niet voorzien tenzij de algemene ledenvergadering of het bestuur zulks nodig achten.
Art. 11 Het bestuur behartigt de belangen van de P.T.C.N.
Art. 12 Het bestuur leidt de P.T.C.N. beheert de financiën en eigendommen, voert de besluiten van de algemen ledenvergadering uit en is gerechtigd om in spoedeisende gevallen handelend op te treden.
Art 13. Taakomschrijving voorzitter:
a. De voorzitter leidt de vergagadering.

b. Hij bepaalt in overleg met het bestuur de data van de vergaderingen en indien noodzakelijk enkel in overleg met de secretaris en penningmeester.
c. Hij onderhoudt de in- en externe contacten zulks indien nodig tezamen met een of meerdere der overige bestuursleden.
Art. 14 Taakomschrijving secretaris.
a. De secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.   
b. De briefwisseling, het archief en beheer en voorts alles wat tot een goede administratie behoort.
c. Hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uit van de gang van zaken binnen de P.T.C.N.
Art. 15 Taakomschrijving penningmeester
a. Hij beheert de financiële middelen van de P.T.C.N.

b. Draagt zorg voor het innen van de contributies en donaties enz.  en draagt zorg voorde versterking van de geldmiddelen van de P.T.C.N.
c. Bij de algemene ledenvergadering dient hij een begroting over het lopende  clubjaar in. Overschrijding van de begroting geschiedt eerst pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  
d. In de algemene ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen clubjaar.

Art. 16 Jaarlijks voor 1 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden.
Op de vergadering komen in ieder geval de volgende punten op de agenda:

- Goedkeuring van de begroting.
- Goedkeuring van de jaarverslagen, secretarieel en financieeel.
Art. 17 De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk veertien dagen voor de datum waarop deze is vastgesteld.

Voorstellen van de leden te behandelen op een ledenvergadering dienen tenminste zeven dagen van te voren bij de secretaris te worden ingediend.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Art. 18 De kascommissie bestaat uit drie leden, waarvan een reserve. Wordt door de leden op de algemene ledenvergadering gekozen en heeft tot taak gedurende het lopende clubjaar het beheer van de financiële en de eigendommen van de vereniging te controleren.
Hiertoe zal zij van de penningmeester de gegevens zo tijdig mogelijk ontvangen op eigen verzoek, zodat zij haar verslag met de jaarrekening kan uitbrengen in de algemene ledenvergadering.

Art. 19 De beroepscommissie
Bestaat uit twee leden en een bestuurslid. Deze commissie wordt aangesteld als er iemand beroep aantekent.

Dit dient schriftelijk te gebeuren, de commissie wordt uiterlijk zes weken na dagtekening van dit beroepschrift aangesteld. 
De uiteindelijke beslissing van de commissie is bindend.
Art. 20  De tuchtcommissie
Wordt aangesteld indien het bestuur dat nodig acht, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden tijdens een meeting.
De commissie bestaat uit drie leden, welke niet uitzelfde regio komen als de aangeklaagde.
De drie leden worden door het bestuur aangewezen.
Art. 21 Alle functies, omschrijvingen en personen in dit reglement dienen zowel mannelijk als vrouwelijk gelezen te worden.
 
 
 
       
 
 
 

 
bottom of page